Wyprawki szkolne

27 sierpnia 2013 10:07

Wyprawka szkolna

 

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013 roku w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku informujemy, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2013/ 2014 naukę w klasach I - III oraz w klasie V szkoły podstawowej a także uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Miesięczna wysokość wynagrodzenia na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 539, 00 zł netto dla uczniów klas I szkoły podstawowej. Dla pozostałych 456, 00 zł netto.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:

- 255 zł - dla jednego ucznia klasy I - III szkoły podstawowej

- 325 zł - dla jednego ucznia klasy V szkoły podstawowej

Dofinansowanie przyznawane jest na wniosek rodziców ucznia a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

Druki wniosków do pobrania w sekretariacie szkoły.

Do wniosku należy dołączyć: zaświadczenie o wysokości dochodów. W określonych przypadkach do wniosku można dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów przedkłada się zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Termin składania wniosków w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń 

mija z dniem 10 września 2013 r.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 01 lipca 2011 13:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: tcieslikiewicz
Ilość wyświetleń: 1259
05 września 2013 14:02 (Teresa Cieślikiewicz) - Zmiana treści zakładki.
01 lipca 2011 13:12 (tcieslikiewicz) - Zmiana treści zakładki.
01 lipca 2011 13:02 (tcieslikiewicz) - Dodanie nowej zakładki.